CESCa#15_

Computer Engineering Summer Camp at KhonKaen University

ค่ายเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

CESCa#15 คืออะไร?

      ค่ายเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering Summer Camp) หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า CESCa จัดตั้งขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีประเภทต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้รู้เท่าทัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและชุมชนได้

      อีกทั้งยังกระตุ้นและส่งเสริม ให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ อันเป็นปัจจัยที่สำคัญของความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศในค่าย

ประกาศจากพวกเรา

มาเป็นครอบครัว CESCa กันเถอะ

รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันนี้ - 31 มีนาคม 2562

ฟรีตลอดค่าย

mascot

สำหรับการสมัครเข้าร่วมค่าย CESCa ก็ได้สิ้นสุดแล้วนะครับ สำหรับใครที่สมัครแล้วก็รอฟังผลการสมัครได้เลยนะครับ สำหรับคนที่สมัครไม่ทันในปีนี้ ปีหน้าก็ยังสามารถได้อีกนะครับ